Winforms uygulamalarında WPF kullanımı üzerine.

0 dakikada yazıldı

8939 defa okundu

Düzenle

WPF release olduğundan bu yana neredeyse tüm eğitimlerde ve seminerlerde
WPF ile klasik Winforms yapısının aynı uygulama içerisinde
beraber kullanılıp kullanılmayacağı sorusu ile karşılaşıyorum. Bu yazıda
klasik bir Winforms uygulamasında WPF kullanmanın yolunu inceleyeceğiz.

İlk olarak Visual Studio 2008 ile .NET Framework 3.5 altyapısında
bir Winforms uygulaması yaratıyoruz. Solution Explorer içerisinde
projeye sağ tuş ile tıkladığımızda gelen menüden "Add / New Item"
dediğimizde WPF altında sadece WPF User Control ekleyebildiğimizi
görüyoruz. Hemen projemizde bir WPF User Control ekleyerek yolumuza
devam edelim. Tüm WPF uygulamalarında olduğu gibi WPF User Control'lerin
de görsel yapısının Expression Blend ile düzenlenmesi gerekiyor. Bu
amaçlı projemizi (proje dosyasını) Expression Blend ile de açıyoruz ve
WPF User Control içerisinde aşağıdaki şekliyle ufak bir animasyon
düzenliyoruz.

<UserControl
x
:Class="UserControl1"

            xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

            xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

            Width="300"

            Height="300">

  <UserControl.Resources>

    <Storyboard
x
:Key="Storyboard1">

      <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTime="00:00:00"

                                   
Storyboard.TargetName
="rectangle"

                                   
Storyboard.TargetProperty
="(UIElement.Opacity)">

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:00"

                            Value="1" />

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:01"

                            Value="0.4" />

        <SplineDoubleKeyFrame KeyTime="00:00:02"

                            Value="1" />

      </DoubleAnimationUsingKeyFrames>

    </Storyboard>

  </UserControl.Resources>

  <Grid>

    <Rectangle
Margin
="0,0,0,0"

              Fill="#FFFF0000"

              Stroke="#FF000000"

              x:Name="rectangle" />

  </Grid>

</UserControl>

User Control içerisine tam boyutta yerleştirilmiş olan bir dikdörtgene
ait Storyboard1 adındaki animasyon söz konusu dikdörtgenin şeffaflık
değerlerini değiştirerek basit bir animasyon oluşturuyor. Şimdi sıra
geldi bu WPF User Control'ü Winforms penceresine eklemeye. Winforms
pencerelerinde bir WPF User Control kullanabilmek için ilk olarak araç
çubuğunda "WPF Interoperability" sekmesinden formumuza bir
ElementHost kontrolü eklememiz gerekiyor.

WPF User Control host edecek olan ElementHost kontrolünü forma yerleştiriyoruz.
WPF User Control host edecek olan ElementHost kontrolünü forma
yerleştiriyoruz.

ElementHost kontrolünü forma ekledikten sonra hemen kontrolün sağ üst
köşesindeki ufak üçgene tıklayarak gelen menüden projemizdeki WPF User
Control'lerden istediğimizi seçebiliyoruz. Eğer WPF User Control'lerin
bir listesi gelmiyorsa hemen projenizi "Build" ederek gerekli listenin
yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Artık WPF kontrolümüz Winforms uygulamamızda çalışıyor fakat
animasyonumuz daha çalışmıyor. Animasyonumuzun WPF içerisinde Rectangle
nesnesine tıklandığında çalışmasını istiyoruz, bunun için aynı ASP.NET
uygulamalarında da olduğu gibi hemen WPF User Control'ün arkasındaki
(code-behind) koda uzanarak aşağıdaki satırları yazıyoruz.

Partial Public Class UserControl1

    Private Sub rectangle_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object,
ByVal e As
System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles rectangle.MouseLeftButtonDown

        CType(Me.Resources("Storyboard1"),
System.Windows.Media.Animation.Storyboard).Begin(Me)

    End Sub

End Class

WPF User Control arkasındaki kod içerisinde Rectangle nesnesinin
MouseLeftButtonDown durumunda User Control'e ait kaynaklar
içerisinde animasyonumuzu bularak çalıştırıyoruz. Böylece artık Winforms
uygulamasında söz konusu dikdörtgene tıklandığında animasyon
çalışacaktır.

Winforms'dan WPF içine erişim.

Şimdi ikinci soru geliyor! Peki Winforms penceresinde başka bir kontrol
veya kod ile WPF User Control içerisindeki animasyona nasıl ulaşırız?
Aslında çok kolay, çünkü özünde bir User Control'den bahsediyoruz. Nesne
yönelimli mimari gereği bir şekilde nested nesnelere ulaşabiliyor
olmamız gerekir. Mantık olarak yapmamız gereken ilk olarak gidip
ElementHost içerisindeki User Control'ü bulmak sonrasında da User
Control'ün kaynaklarından istediğimiz animasyonu bularak çalıştırmak.
Winforms penceremize klasik bir Button koyduktan sonra yazdığımız kod
aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

Public Class Form1

    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles
Button1.Click

        Dim UC = CType(ElementHost1.HostContainer.Children.Item(0),
UserControl1)

        CType(UC.Resources("Storyboard1"),
System.Windows.Media.Animation.Storyboard).Begin(UC)

    End Sub

End Class

Gördüğünüz üzere ElementHost kontrolünün HostContainer yapısı içerisinde
WPF User Controlü yakalayabiliyoruz. HostContainer içerisinde şu an
zaten tek bir UserControl var, o da bizim UserControl1 olarak
yarattığımız WPF User Controlümüz. Gerekli cast'ları da yaptıkran sonra
yakaladığımız User Control üzerinden aynı bir önceki adımda olduğu gibi
animasyonumuza da ulaşabiliyoruz. Bu şekilde User Control içerisindeki
her şeye ulaşabilirsiniz.

WPF User Control'den Winforms'a erişim.

Bir diğer senaryoda da WPF User Control içerisindeki kodlardan dışarıya,
yani esas Winforms penceresine ulaşmak isteyebilirsiniz. Aslında bu
durumda da eski taktikler işe yarıyor. User Control içerisinde hızlı bir
şekilde aşağıdaki gibi bir Property belirleyerek söz konusu User
Control'ün yarattığımız Property'sini üst formdan belirliyoruz. Böylece
User Control içerisinden dışarıya ulaşabiliyoruz.

Partial Public Class UserControl1

    Private PMyParent As Form

 

    Public Property MyParent() As Form

        Get

            Return PMyParent

        End Get

        Set(ByVal value As Form)

            PMyParent = value

        End Set

    End Property

 

    Private Sub rectangle_MouseLeftButtonDown(ByVal sender As Object,
ByVal e As
System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs) Handles rectangle.MouseLeftButtonDown

        MyParent.Text = "Tamamdir"

    End Sub

End Class

WPF User Controlümüzün yukarıdaki kodunda MyParent adında bir
Property tanımladık. Bu Property'yi doğrudan Winforms penceresinde
tanımlarken aslında Winforms penceremizin bir "Instance" ını aktarmış
olacağız. böylece User Control doğrudan Winforms penceresinin her şeyine
ulaşabilecek. Bizim kodumuzda pencerenin adını değiştiriyoruz :) Şimdi
gelelim ana pencerede neler yazacağımız.

Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load

        Dim UC = CType(ElementHost1.HostContainer.Children.Item(0),
UserControl1)

        UC.MyParent = Me

    End Sub

End Class

Ana pencerenin yüklendiği anda ElementHost içerisine eklenmiş olan
UserControl1'i yakalayarak MyParent özelliğini ana pencerenin
kendisini aktarıyoruz. Böylece WPF User Control içerisinden de dış
pencereye ulaşılabilecek.

Hepinize kolay gelsin.