Silverlight 4 Beta ile .NET 4.0 arasında Assembly paylaşımı

0 dakikada yazıldı

6068 defa okundu

Düzenle

Silverlight projelerin Assembly paylaşımı en çok istediğimiz
özelliklerden biriydi. Yanlış anlaşılmasın tabi ki .NET Framework
Assembly'lerinin Silverlight ile kullanımından bahsetmiyoruz. Tam
tersine Silverlight Assembly'lerinin .NET uygulamaları tarafından
kullanımından bahsedeceğiz. Neden mi? Aslında şimdilik en ana nedeni
Entity, Validasyon paylaşımı diyebiliriz. Genellikle Silverlight
projelerimize referans aldığımız web servisleri ile beraber
entitylerimiz de bir şekilde Silverlight tarafına gelse de pek çok
farklı senaryoda bu yeterli olmayabiliyor. O nedenle hazırladığımız
Assembly'leri hem ASP.NET, hem WPF, hem Winforms hem de SL tarafında
kullanabiliyor olmak çok önemli.

Silverlight 4 Beta ile beraber "Assembly Paylaşımı" özelliği geliyor.
Silverlight 4 için yazdığınız sınıf kütüphanalerini rahatlıkla .NET 4.0
projeleri ile paylaşabiliyorsunuz. Tabi dikkat edilmesi gereken nokta
tamamen Silverlight'a özel sınıfları ve namespace'leri kullanmamış
olmanız. Bu kurala uyduğunuz sürece bir sorun yaşamanız pek mümkün
değil.

Hayi başlayalım...

İlk olarak yeni bir Silverlight projesi yaratalım ve sonrasında da
Entity'lerimizi saklamak için ayrı bir "Silverlight Class Library"
projesini solution'a ekleyelim. Bu Class Library içerisinde basit bir
şekilde Insan adında bir Entity barındıracağız bu entity kendi
içerisinde IDataErrorInfo sınıfını da implemente ederek validasyon
mantığını da içerecek.

[VB]

Public Class Insan

    Implements ComponentModel.IDataErrorInfo

 

    Private PAdi As String

    Public Property Adi() As String

        Get

            Return PAdi

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            PAdi = value

        End Set

    End Property

 

    Public ReadOnly Property [Error] As String
Implements System.ComponentModel.IDataErrorInfo.Error

        Get

            Return Nothing

        End Get

    End Property

 

    Default Public ReadOnly Property Item(ByVal columnName As String)
As String Implements System.ComponentModel.IDataErrorInfo.Item

        Get

            Dim Hata As String
= Nothing

            Select Case columnName

                Case "Adi"

                    If String.IsNullOrEmpty(Me.PAdi) Then

                        Hata = "Adı
eksik"

                    End If

            End Select

            Return Hata

        End Get

    End Property

End Class

Bu noktadan sonra artık Silverlight Class Library'ye farklı proje
tiplerinde referans alarak kullanabiliriz. Örneğin ASP.NET projemize
referans alarak web servisi tarafından kullanabilir veya solution
içerisine bir de WPF projesi ekleyip orada da aynı Entity'leri
kullanabiliriz.

Silverlight 4 Assembly'lerini referans alırken...

Herhangi bir .NET projesinden SL Assembly'lerini referans alırken dikkat
etmeniz gereken nokta söz konusu referansı proje referansı olarak
almamanız. Aksi halde Visual Studio iki projesi sync etmeye çalışacak ve
hata verecektir. İleride bu mekanizma düzelir mi bilinmez fakat şu an
için tek çare söz konusu DLL'e ait referansı dosya üzerinden almak. Yani
referans eklerken "Browse" tabına geçerek compile edilmiş DLL'i bulup
referans olarak almanız gerekiyor.

Dosya referansı almak çok önemli!
Dosya referansı almak çok önemli!

Dosya referansı olarak projelerinize referans aldığınızda Visual Studio
söz konusu proje için harici DLL'i solution dışı bir DLL'miş gibi kabul
edecektir. Bunun tabi ki bazı dezavantajları olacak, örneğin SL DLL'inde
değişiklik yaparsan compile etmeden değişiklikleri diğer projelerde
göremeyeceksiniz.

Web servislerini referans alırken harici entity kullanmalı.
Web servislerini referans alırken harici entity kullanmalı.

Son yapmamız gereken ayar ise ister WPF tarafından olsun ister Winforms
tarafından herhangi bir servisi referans alırken servis ile beraber
gelen değil de harici DLL'de bulunan Entity'leri kullanmak. Bunun için
Service Reference yaratırken veya yaratılmış bir servis referansına sağ
tuş ile solution explorer içerisinde tıklayarak "Configure..." komutunu
verip "Reuse types" seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Böylece listeden de
projenize referans olarak gelmiş uygun Assembly'yi seçip entitylerin söz
konusu assembly'den kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

İşte assembly paylaşımı bu kadar kolay. Hepinize kolay gelsin!