Silverlight 2.0 Uygulamaları Parametre Gönderimi

0 dakikada yazıldı

5974 defa okundu

Düzenle

Silverlight 2.0 uygulamalarını web sayfalarımıza OBJECT tagları ile
koyacağımızı biliyoruz. Artık Silverlight 1.0'daki gibi JavaScript ile
uğraşmak durumunda kalmayacağız. Durum böyle olunca tabi ki bu
uygulamalara dışarıdan belirli durumlarda parametreler de göndermek
gerekecek.

Örneğin bir Video Player hazırladınız ve aynı sayfada birden çok Video
göstermek için kullanacaksınız fakat bu videolar da sunucu tarafındaki
veriye bağlı olacak. Yani özetle Video Player Silverlight uygulamamız
bir ASP.NET Repeater içerisindeyse video dosyasının adını nasıl
Silverlight uygulamamıza aktarırız?

Dışarıdan Parametre Gönderimi

İlk olarak sayfamız içerisinde Object tagları arasında bir yerlerde
parametrelerimizi belirtmemiz lazım. Bunun için aşağıdaki gibi bir yapı
kullanabiliriz.

<object
type="application/x-silverlight"

        width="100%"
height="100%">

  <param
name="source"

        value="ClientBin/deneme.xap"/>

**  <param ****
name
="initParams"**

**       ** value="metin=osman"
/>

</object>

İsterseniz parametre sayısını arttırmak için yukarıdaki param tagının
value özelliğine birden çok parametre ve değer çifti verebilirsiniz.
Tek yapmanız gereken metin=osman,deger=xx şeklinde çiftleri
birbirinden birer virgül ile ayırmak. Eğer ASP.NET ile beraber gelecek
Silverlight sunucu kontrolünü kullanarak uygulamanızı sayfanıza
ekliyorsanız bu durumda aşağıdaki gibi bir yapı kullanabilirsiniz.

<asp:Silverlight ID="Xaml1"
runat="server"

                Source="~/ClientBin/deneme.xap"

                InitParameters="metin=osman"

                Version="2.0"

                Width="100%"

                Height="100%" />

Peki uygulama içerisinde nasıl kullanacağız?

Bir önceki bölümde verdiğimiz parametrelere Silverlight uygulamaları
içerisinde Application nesnesinin Startup durumunda
erişebiliyoruz. Söz konusu durumu uygulamanızın App.xaml dosyası
içerisinde kodlayabiliyorsunuz.

Private Sub Application_Startup(ByVal o As
Object, ByVal e As
StartupEventArgs) Handles Me.Startup

    e.InitParams("metin")

End Sub

Yukarıdaki şekli ile Application nesnesinin Startup durumuna parametre
olarak gelen StartupEventArgs üzerinden InitParams dizisinde
parametrelerimizi bulabiliyoruz. Fakat aslında bizim esas istediğimiz bu
parametrelere doğrudan uygulamamızın ana XAML dosyalarında ulaşabiliyor
olmak. Bunun için biraz daha uğraşmamız gerekecek. İlk olarak gelin
içerisinde bir TextBlock olan XAML kodumuza bakalım. Metin
parametresi ile Silverlight uygulamasına aktarılan metni bu TextBlock
içerisinde göstereceğiz.

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication10.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

  <Grid
x:Name="LayoutRoot"
Background="White">

    <TextBlock
Margin="29,26,41,48"
Text="TextBlock"
TextWrapping="Wrap"
x:Name="Metin"/>

  </Grid>

</UserControl>

Görüldüğü üzere ortada çok karışık bir durum yok. Sadece bir TextBlock
var. Peki nasıl olacak da parametrelerimizi sayfamıza aktaracağız.
Aslında sayfa dediğimiz XAML dosyaları birer Class.

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

.........................

End Class

Yukarıdaki kod bizim herhangi bir XAML kodumuzun arkasında .NET kodunu
gösteriyor. Page adında bir sınıf tanımlanmış ve bu sınıf aslında
aşağıdaki şekilde XAML kodumuza da bağlanmış durumda.

<UserControl
****
x:Class="SilverlightApplication10.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

Yani her XAML dosyası aslında birer sınıf olarak tanımlanıyor. Peki
başlangıçta hangi XAML dosyasının açılacağı nasıl ayarlanıyor? Gelin
App.XAML içerisindeki orijinal StartUp eventının koduna bir göz atalım.

Private Sub Application_Startup(ByVal o As
Object, ByVal e As
StartupEventArgs) Handles Me.Startup

    Me.RootVisual = New Page()

End Sub

İşte tam bu noktada uygulama açıldığında bizim Page sınıfından bir adet
yaratılarak uygulamanın ana görseli haline getirilmiş. Yani bir XAML
dosyasını yüklemek için aslında söz konusu XAML koduna bağlı .NET sınıfı
kullanılmış. Bu durumda biz Page sınıfımızı bir Property eklesek ve bu
Property'ye Application Startup'daki parametreleri aktarsak Page sınıfı
içerisinden de tüm parametrelere ulaşmaz mıyız?

Kesinlikle ulaşırız. Hatta üzerine bir de yeni alternatif bir
Constructer yazdık mı aslında işimiz daha da kolaylaşır. Gelin tek tek
bunları yapalım.

Private PInitParams As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String)

Public Property InitParams() As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String)

    Get

        Return PInitParams

    End Get

    Set(ByVal value As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String))

        PInitParams = value

    End Set

End Property

Yukarıdaki gördüğünüz Property'yi Page sınıfı içerisinde
kullanacağız. Bu Property aslında Application Startup'taki tüm
InitParams'ları taşıyabilecek. Zaten söz konusu InitParams'ın
tipine de baktığımızda System.Collections.Generic.IDictionary(Of
String, String))
ile karşılaşıyoruz. Sıra geldi bir de yeni
Constructor yazmaya.

Public Sub New(ByVal
IncInitParams As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String))

    Me.InitParams = IncInitParams

    InitializeComponent()

End Sub

Yukarıdaki kodu da ekledikten sonra artık istersek yeni bir Page
sınıfı yaratırken atanacak olan Parametre listesini de verebiliriz.
Page sınıfımızın tam kodu aşağıdaki şekilde sonlanıyor.

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    Private PInitParams As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String)

    Public Property InitParams() As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String)

        Get

            Return PInitParams

        End Get

        Set(ByVal value As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String))

            PInitParams = value

        End Set

    End Property

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Public Sub New(ByVal
IncInitParams As
System.Collections.Generic.IDictionary(Of String,
String))

        Me.InitParams =
IncInitParams

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        Metin.Text = InitParams("metin")

    End Sub

End Class

Page.Loaded durumunda da Page sınıfımızın kendi Property'si olan
InitParams üzerinden Metin parametresini alarak TextBlock
içerisine yazdırıyoruz. Peki App.xaml'ın arkasına ne yazdık?

Partial Public Class App

    Inherits Application

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Private Sub Application_Startup(ByVal o As
Object, ByVal e As
StartupEventArgs) Handles Me.Startup

        Me.RootVisual = New Page(e.InitParams)

    End Sub

 

End Class

Gördüğünüz gibi Page sınıfını yaratırken doğrudan uygulamaya gelen tüm
parametrelerin listesini de sınıfımıza aktarıyoruz. Böylece artık Page
sınıfında da söz konusu tüm parametrelere ulaşılabilecek.

Hepinize kolay gelsin.