Silverlight 2.0 ItemsControl ve ObservableCollection ile DataBinding

0 dakikada yazıldı

6531 defa okundu

Düzenle

ASP.NET kullanırken en sevdiğim kontrol Repeater kontrolüdür. Bana
herşeyi istediğim gibi esnek bir şekilde düzenleme şansı tanır. Aynı
mantıkla Silverlight 2.0 Beta 1 tarafına geçtiğimizde karşımızda
ItemsControl çıkıyor. ItemsControl'e bağladığınız herhangi bir veri
içerisindeki her Item'ın nasıl gözükeceği aynı Repeater içerisinde
olduğu gibi bir ItemTemplate aracılığı ile karar verebiliyorsunuz.
Ayrıca tüm bu Item'ların nasıl bir kontrol içerisinde ekrana
yerleştirileceğini de belirleme şansınız var. Özünde ItemsControl
tek başına herhangi bir görsellik barındırmıyor, herşeyi sizin tek tek
ayarlamış olmanız şart.

Örneğimizde elimizde bulunan bir ürün listesini ItemsControl'e
bağlayarak ürünlerin isimleri ile satış grafiklerini göstereceğiz. Bunu
yaparken de Silverlight 2.0 ile beraber gelen DataBinding sistemini
kullanacağız. İlk olarak gelin code-behind tarafından başlayalım ve ürün
listemizi yaratacağımız ürün tipini tanımlayalım.

Public Class Urun

 

    Private PAdi As String

    Public Property Adi() As String

        Get

            Return PAdi

        End Get

        Set(ByVal value As String)

            PAdi = value

        End Set

    End Property

 

    Private PSatis As Integer

    Public Property Satis() As Integer

        Get

            Return PSatis

        End Get

        Set(ByVal value As Integer)

            PSatis = value

        End Set

    End Property

 

    Sub New()

 

    End Sub

 

    Sub New(ByVal
adi As String, ByVal satis As Integer)

        Me.Adi = adi

        Me.Satis = satis

    End Sub

 

End Class

Gördüğünüz gibi aslında klasik bir .NET sınıfından farklı değil. Her
zamanki gibi Urun sınıfımızı / tipini yarattık ve bu sınıf üzerinde
bir liste üreterek ItemsControl'e bağlayacağız. Normal şartlarda olsa
belki bir Generic.List kullanırdık oysa Silverlight 2.0 ile beraber
bir ObservableCollection kullanacağız. Bunun tabi ki mantıklı bir
nedeni var. ObservableCollection yapıları Silverlight 2.0 tarafında
DataBind işlemleri için kullanıldıklarında Public bir
ObservableCollection listesi bir defa herhangi bir kontrole
bağlandıktan sonra sürekli organik bir bağ içerisinde kalıyor. Böylece
eldeki liste üzerinde herhangi bir değişiklik kod tarafında yapıldığında
otomatik olarak sonuç görsel öğelere de yansıyor. Biz de bu nedenle
örneğimizde ObservableCollection listesi kullanacağız, böylece kod
tarafında listede bir değişiklik yaptığımızda sonuç doğrudan görsel
olarak ItemsControl'e yansıyacak.

Public Liste As New
System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection(Of Urun)

 

Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

    For x As Integer
= 0 To 9

        Liste.Add(New Urun("Urun Adi " & x, Rnd() * 150))

    Next

    UrunlerControl.ItemsSource = Liste

End Sub

Gördüğünüz gibi aslında ObservableCollection'ların normal
**Generic.List'**lerden kullanım açısından pek bir farkı yok. Biz
örneğimizde rastgele ürünler ve satış rakamları yaratarak ürettiğimiz
listeyi, adını UrunlerControl olarak koyduğumuz ItemsControl
nesnesine ItemsSource özelliği üzerinden bağlıyoruz.

Gelelim XAML kodumuza...

<ItemsControl
Margin="27,8,44,8"
x:Name="UrunlerControl">

    <ItemsControl.ItemTemplate>

        <DataTemplate>

          Her bir yaratılan öğenin görsel tanımı buraya gelir.

        </DataTemplate>

    </ItemsControl.ItemTemplate>

    <ItemsControl.ItemsPanel>

        <ItemsPanelTemplate>

            Tüm yaratılan öğelerin içerisine yerleştirileceği ortamı
tanımlar.

        </ItemsPanelTemplate>

    </ItemsControl.ItemsPanel>

</ItemsControl>

Yukarıdaki ItemsControl içerisinde toplamda iki farklı Template
bulunuyor. Bunlardan ilki ItemTemplate içerisinde DataTemplate.
ItemsControl'e bağladığımız verideki her biri Urun için bir adet
DataTemplate oluşturulacaktır. Bu sistemi ASP.NET'teki Repeater
içerisinde ItemTemplate yapısına benzetebiliriz. Tüm bu yaratılan
DataTemplate'lar ise ItemsPanel içerisinde ItemsPanelTemplate'ta
tanımlanmış görsel yapının içerisine oturtulacaktır. ItemsControl'un
kendine ait bir görsel yapısı olmadığı için aslında ItemsPanelTemplate
bu yapıyı oluşturuyor olacak.

Biz örneğimizde ana yapı olarak bir StackPanel kullanacağız ve
ItemsPanelTemplate içerisinde içindeki nesneleri dikey hizalamaya
ayarlanmış bir StackPanel bulunacak.

    <ItemsControl.ItemsPanel>

        <ItemsPanelTemplate>

            <StackPanel
Orientation="Vertical"></StackPanel>

        </ItemsPanelTemplate>

    </ItemsControl.ItemsPanel>

Diğer yandan üretilecek olan her biri Urun'un görselliği için de
DataTemplate içerisinde bir TextBlock bir de Rectangle
kullanacağız. DataTemplate içerisine sadece bir element
yerleştirebildiğimiz için bir ContainerElement olarak yine
StackPanel kullanacağız. Bu sefer her bir Urun için
oluşturulacak olan StackPanel'ler kendi içlerindeki nesneleri yatay
olarak hizalayacaklar. Böylece StackPanel'ler içerisindeki TextBlock ve
Rectangle'lar yan yana duracaklar.

    <ItemsControl.ItemTemplate>

        <DataTemplate>

          <StackPanel
Orientation="Horizontal">

                <TextBlock/>

                <Rectangle
Height="30" Fill="#FFFF0000"/>

            </StackPanel>

        </DataTemplate>

    </ItemsControl.ItemTemplate>

Amacımız TextBlock içerisinde ürünün adını gösterirken ürün satış
rakamına göre Rectangle'ın da genişliğini ayarlayarak genişliğine göre
ürünlerin yanında bir satış grafiği göstermek. Bu durumda hemen
Silverlight 2.0'a özel DataBind sistemini kullanarak TextBlock'un
Text özelliğini ItemsControl'a aktarılan verilerin Adi
özelliğine, Rectangle'ın Width özelliğini de Satis değerine
bağlamamız gerekiyor.

          <StackPanel
Orientation="Horizontal">

                <TextBlock ****
Text="{Binding
Adi}
"/>

                <Rectangle
Height="30"
Width
="{Binding Satis}" Fill="#FFFF0000"/>

            </StackPanel>

İşimiz tamamlandı. Artık uygulamamızı çalıştıracak sonucu görebiliriz.
Fakat onun öncesinde gelin sürekli ürünlerin listesini değiştiren bir de
Düğme ekleyelim uygulamamıza ve elimizdeki ObservableCollection
yapısındaki ürün listesini sürekli değiştirsin. Düğmemizin arkaplandaki
koduna aşağıdaki satırları yazmamız yeterli olacaktır.

Private Sub Dugme_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme.Click

    Liste.Clear()

    For x As Integer
= 0 To 9

        Liste.Add(New Urun("Urun Adi " & x, Rnd() * 150))

    Next

End Sub

Yukarıdaki kod içerisinde ObservableCollection listemizi temizliyor
ve tekrar ürünler ekliyoruz. Herhangi bir şekilde tekrar DataBind işlemi
yapmasak da söz konusu işlemlerin sonucu ItemsControl'ün görsel
arayüzüne yansıyor.

Uygulamamızın tam XAML kodunu aşağıda inceleyebilirsiniz.

<UserControl
x:Class="SilverlightApplication8.Page"

    xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"

    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

    Width="400" Height="300">

  <Grid
x:Name="LayoutRoot"
Background="White">

    <ItemsControl
Margin="27,8,44,8"
x:Name="UrunlerControl">

      <ItemsControl.ItemTemplate>

        <DataTemplate>

          <StackPanel
Orientation="Horizontal">

            <TextBlock
Text="{Binding
Adi}
"/>

            <Rectangle
Height="30" Width="{Binding
Satis}
" Fill="#FFFF0000"/>

          </StackPanel>

        </DataTemplate>

      </ItemsControl.ItemTemplate>

      <ItemsControl.ItemsPanel>

        <ItemsPanelTemplate>

          <StackPanel
Orientation="Vertical"></StackPanel>

        </ItemsPanelTemplate>

      </ItemsControl.ItemsPanel>

    </ItemsControl>

    <Button
Height="30" HorizontalAlignment="Right"
Margin="0,0,17,8"
VerticalAlignment="Bottom"
Width="70" Content="Yenile"
x:Name="Dugme"/>

  </Grid>

</UserControl>

Code-Behind kısmındaki VB kodumuz da bu şekilde;

Partial Public Class Page

    Inherits UserControl

 

    Public Sub New()

        InitializeComponent()

    End Sub

 

    Public Class Urun

 

        Private PAdi As String

        Public Property Adi() As String

            Get

                Return PAdi

            End Get

            Set(ByVal value As String)

                PAdi = value

            End Set

        End Property

 

 

        Private PSatis As Integer

        Public Property Satis() As Integer

            Get

                Return PSatis

            End Get

            Set(ByVal value As Integer)

                PSatis = value

            End Set

        End Property

 

        Sub New()

 

        End Sub

 

        Sub New(ByVal
adi As String, ByVal satis As Integer)

            Me.Adi = adi

            Me.Satis = satis

        End Sub

 

    End Class

 

    Public Liste As New
System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection(Of Urun)

 

    Private Sub Page_Loaded(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Me.Loaded

        For x As Integer
= 0 To 9

            Liste.Add(New Urun("Urun Adi " & x, Rnd() * 150))

        Next

        UrunlerControl.ItemsSource = Liste

    End Sub

 

 

    Private Sub Dugme_Click(ByVal sender As Object,
ByVal e As System.Windows.RoutedEventArgs) Handles Dugme.Click

        Liste.Clear()

        For x As Integer
= 0 To 9

            Liste.Add(New Urun("Urun Adi " & x, Rnd() * 150))

        Next

    End Sub

End Class

Silverlight 2.0 Beta 1 ile beraber gelen bu DataBind özellikleri aslında
WPF tarafından tanıdık olsa da Cross-Platform olarak istemci tarafında
bu işlemleri yapabiliyor olmak gerçekten heyecan verici.

Hepinize kolay gelsin.